Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on Aino Papinniemen (Aatelma Oy) henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 25.5.2018 Viimeisin muutos 25.5.2018

1. Rekisterinpitäjä

Aatelma Oy (y 2916263-6)

 

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Aino Papinniemi, aino@aatelma.com, 0504082519

 

3. Rekisterin nimi

Yrityksen asiakasrekisteri ja verkkosivuilla vierailleet

 

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on rekisterinpitäjän oikeutettu etu asiakassuhteen vaatimien toimenpiteiden ja nettisivujen- ja kaupan toiminnan ylläpidon takia. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito asiakkaisiin, asiakassuhteen ylläpito, laskutus, varsinainen palvelun tarjoaminen, liikenteen seuraaminen verkkosivuilla kehitystyön mahdollistamiseksi ja markkinointi. 

Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon, profilointiin tai muihin asiaan kuulumattomiin toimintoihin. Tietoja käytetään vain yritystoiminnan kannalta oleellisiin asioihin.

 

5. Rekisterin tietosisältö

Valmennussuhteessa rekisteriin tallennettavia tietoja ovat henkilön nimi, puhelinnumero sekä sähköpostiosoite. Jos asiakas on yritys, myös yrityksen nimi, www-sivujen osoitteet, osoite ja muu julkinen tieto saattavat olla oleellisia säilytettäviä tietoja. Yhteystiedot liittyvät erityisesti laskutukseen. 

 

Jos kyseessä on personal training tai vastaava asiakassuhde, pidän kirjaa myös käydyistä tunneista (päivämäärät) ja mahdollisesti myös tunnilla tehtyjä asioita/kehityksen tilaa tai muita asiakassuhteeseen vaikuttavia oleellisia asioita (tilatut palvelut, laaditut ohjelmat, annetut ohjeet, yleinen terveydentila tms.).

 

Jos olet tehnyt persoonallisuustesti Mindfindr:in jäävät sieltä testin tulos, nimi sekä sähköpostiosoite minulle.

 

Jos olet ostanut nettikaupastani tuotteita, minulle jäävät tietoihin nimi, sähköpostiosoite, ostoaika, osoite ja ostettu tuote. Nämä ovat välttämättömiä tietoja myyntiä ja kirjanpitoa varten.

 

Jos olet vieraillut nettisivullani, minulle jää tietoihini IP-osoite, käytetty väline, selain ja sijainti (maa ja maakunta).

 

Jos seuraat minua Facebookissa (olet yrityssivuni tykkääjä), näkyvät minulle ja muille sinun julkisesti asettamasi tiedot (ainakin nimi). En säilytä näitä tietoja erikseen, vaan voit poistua tykkääjistäni koska vain.

 

Säilytän tietoja asiakassuhteen ajan sekä niin kauan, kuin lainmukaisesti joudun kirjanpidon takia niitä pitämään. 

 

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

 

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa. Yrityksen kirjanpidolla ja sen hoitavilla henkilöillä on mahdollisuus nähdä asiakkaan laskutukseen liittyvät tiedot (yrityksen toiminnan kannalta pakollista).

Tietoja voidaan siirtää rekisterinpitäjän toimesta myös EU:n tai ETA:n ulkopuolelle, jos näin sovitaan asiakkaan kanssa.

 

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu. 

 

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

 

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä ("oikeus tulla unohdetuksi"). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).